top of page

Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика  има за цел да ви осведоми за това как Букет в Колет ООД третира вашите лични данни като администратор и как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране.

 

Обща информация относно Администратора на лични данни:

 

Име на Дружеството: Букет в Колет ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 206356279

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Свети Пимен Зографски 10, ап.16

E-mail: buketvkolet@gmail.com

 

Контролният орган по отношение на защитата на лични данни е: Комисия за защита на личните данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:

Администраторът на лични данни събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

 • Изпълнение на задълженията по договор с Вас;

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора на лични данни;

 • За целите на легитимния интерес на Администратора на лични данни

 

Букет в Колет ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Букет в Колет ООД действа в качеството си на обработващ лични данни

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:

Букет в Колет ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте като потребители във връзка с използването на услугите, които предлагаме и за сключване на договор с дружеството. При обработка на Вашите лични данни Букет в Колет ООД спазва следните основни принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

 • ограничение на целите на обработване

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни

 • точност и актуалност на данните

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

Категории лични данни, които Букет в Колет ООД обработва и съотвените цели и основоние за обработването им.

Индивидуализиращи данни:

При регистрация и/или поръчка на сайта, осъществена посредством сключването на договор между дружеството и Вас за закупуването на услуга, Букет в Колет ООД събира следните данни:

 • Име

 • Фамилия

 • Електронна поща

 • Адрес

 • Телефон

Цел, за която се събират данните:

 • Осъществевяне на доставка при закупуване на услуга/продукт, предлагани от Букет в Колет ООД

 • Регистрация на потребител

 • Осъществяване на връзка с потребителя при възникнал проблем или изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения

Основание за обработка на личните Ви данни: 

 

С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Букет в Колет ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които Букет в Колет ООД обработва

При посещение на нашия сайт като регистриран потребител или посетител без регистрация Букет в Колет ООД събира следнните данни:

 • IP адрес

 • Идентификатор на браузъра

Цел, за която се събират данните: 

 

Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните. 

 

Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Данни, събирани от прочитане на бисквитки

Сайтът на Букет в Колет ООД: www.buketvkolet.bg използва бисквитки, които са важни за правилната и коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити и можете да управлявате настройките им

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на сайта на Букет в Колет, можете да се информирате от нашата Политика за използване на “бисквитки”.

Букет в Колет ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация

Букет в Колет ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни.

Букет в Колет ООД съхранява данните докато разполага с основание за тяхното съхранение.

1.Данни, предоставени на договорно основание

Данни за потребителския профил.

Букет в Колет ООД съхранява данните от профила Ви до изтичането на 2 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка - до изтриване на профила. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния двугодишен срок.

Данни за онлайн поръчки.

Букет в Колет ООД съхранява до изтичането на 2 години от датата на конкретната поръчка или при желание от Ваша страна профилът и всички Ваши лични данни да бъдат изтрити.

Данни, предоставени въз основа на съгласие.

Букет в Колет ООД съхранява данните, предоставени от Вас въз основа на съгласието Ви до момента на оттегляне на съгласието Ви.

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

1. Право на достъп до личните Ви данни.

Имате право да изискате потвърждение от Букет в Колет ООД дали се обработват лични данни свързани с Вас и в случай, че е така да получите информация за тях, тяхната обработка, съхранение и начина на събиране. Можете да направите това по всяко време като се свържете с нас чрез писмено искане и удостоверите самоличността си.

2. Право на корекция и актуализация на лични данни.

В случай, че личните Ви данни са неточни или непълни, имате право да ги подновите или коригирате сами през личния си профил в уебсайта или чрез писмено искане към нас и след като удостоверите самоличността си.

3. Право на изтриване (“Право да бъдеш забравен”).

При наличие на определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна. Можете да направите това чрез профила си в уебсайта или чрез писмено искане към нас и след като удостоверите самоличността си.

4. Право на ограничаване на обработването.

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

5. Право на възражение.

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

6. Право на преносимост на данни.

Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

7. Право на подаване на жалба до надзорен орган.

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда. Можете да упражните гореизброените права чрез писмено искане/заявлени, което можете да изпратите на адреса на Дружеството, цитиран по-горе, или по електронен път – на e-mail адрес buketvkolet@gmail.com, Отговор на Вашето запитване ще получите в 30-дневен срок от получаване на писменото Ви искане

 

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с Букет в Колет ООД

1. Букет в Колет ООД не споделя информация за вас и личните Ви данни с други лица или с несвързани трети страни, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от Вас услуги и когато Вие сте предоставили вашето разрешение и недвусмислено съгласие, или в някоя от следните ситуации:

Предоставяне на необходимия минимум от данни за целите на изпълнение на задълженията по договор между потребител-купувач и Букет в Колет ООД

Букет в Колет ООД използва уеб и хостинг услуги на wix.com, като може да се запознаете с тяхната политика за администриране на лични данни на този адрес:

https://www.wix.com/about/privacy.

2. Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни.

3. Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни с държавни институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения

4. Дигитално псевдонимизирани данни за регистрирани потребители, както и за потребители без регистрация на уебсайта ни могат да бъдат предоставяни към въшни услуги на наши доставчици, интегрирани към уебсайта с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цел. Повече информация за тези външни услуги можете да намерите в Политиката за бисквитките, както и настройки за отказване от отделни видове услуги.

Букет в Колет ООД използва услугите на следните доставчици и съответни продукти:

 • Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, YouTube https://privacy.google.com/#

 • Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile .: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;

 • Instagram  с прилежащите му продукти

Ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Защита на информацията

Дружеството е предприело необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на личните Ви данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна. Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение. Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.

bottom of page